Người bạn tri kỷ

Đó là người bạn có thể hiểu thấu lòng ta dù ta không cần nói một lời nào. Họ kết nối với chúng ta bên trong tâm hồn, luôn ở gần bên khi ta cần. Bạn tri kỷ luôn luôn trung thực, cho dù ta không muốn đối mặt với sự thật. Đó chính là người nhắc bạn tình yêu thương thực sự là gì, đem ánh sáng và trao cho bạn sức mạnh ở thời điểm khó khăn nhất.

Chia sẻ