Lớp Linh mục Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ năm 2019

Trong năm 2019, 481 phó tế được thụ phong trở thành Linh mục Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ. Tuổi trung bình của linh mục của năm nay là 33, trẻ một chút so với hai nhóm linh mục trước đây. Thông tin về linh mục năm 2019: Đa sống sinh tại Hoa Kỳ, có bằng cấp đại học và làm việc toàn thời gian trước khi vào chủng viện, đa số được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo khi còn nhỏ (379 người trong số 481).

Theo viện Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ – Center for Applied Research in the Apostolate (CARA), khuyến khích và đồng hành là chìa khóa để cổ võ ơn gọi linh mục. Theo những trả lời của các linh mục được thụ phong linh mục năm 2019, 92 % nói rằng họ được khuyến khích suy nghĩ về ơn gọi linh mục do linh mục giáo xứ (69%), bạn hũu (43 %), giáo dân trong xứ (39%).

CARA liên lạc với 481 phó tế sẽ được thụ phong linh mục năm 2019. 379 người (79%) gửi trả lời về nghiên cứu, gồm 284 người (75%) thuộc giáo phận và 95 người (25%) thuộc Dòng tu. Sau đây là những gì được khám phá trong nghiên cứu.

1. Tuổi trung bình của linh mục thụ phong là 33, hơi trẻ hơn so với linh mục của hai lớp linh mục trước.

2. Đa sống sinh tại Hoa Kỳ (75 %). Số còn lại (25 %) là những di dân từ Mễ Tây Cơn (5%), Nigeria (3%), Colombia và Việt nam chiếm 2% trên tổng số các linh mục.

3. Hơn một nửa (55 %) tốt nghiệp đại học và 68% làm viện toàn thời gian trước khi vào chủng viện.

4. Chầu Thánh Thể (75%) Kinh Mân Côi (&3 %) là những thực hành đạo đức ảnh hưởng đến họ trước khi vào chủng viện.

5. Về sinh hoạt giáo xứ, 78% là lễ sinh, 53% là thừa tác viên đọc sách, 44% là thừa tác viên Thánh thể ngoại lệ.

6. Về chương trình ơn gọi ảnh hưởng đến họ trong hành trình phân định: 68% tham dự một chương trình về ơn gọi trước khi vào chủng viện, 52% tham dự chương trình cuối tuần “Hãy đến mà xem” – Come and See và Tĩnh tâm phân biện – Quo Vadis/Discernment Retreats (15%).

7. Về năm mục vụ cũng như những chương trình khác ngoài chủng viện: 80% năm tu đức, năm thực tập mục vụ và 30 ngày tĩnh tâm đóng góp cho việc phân định. 73% những người trả lời cho biết rằng năm tu đức đóng góp rất nhiều cho việc phân biện ơn gọi của họ.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Chia sẻ