Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Lắp đặt hệ giàn giáo không gian đoạn 1

1009

Chia sẻ