Các Đức Giám Mục Việt Nam Kính Viếng Mộ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (P2)

1405

Phần 2: Tương quan của các Đức Giám Mục với Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong dịp thăm viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô cũng như gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican.

Xem thêm: Phần 1:Trách nhiệm của các Đức Giám Mục trong Giáo Phận.

Các Đức Giám Mục Giáo Phận phải phúc trình cho Đức Giáo Hoàng? Khi nào phải thực hiện phúc trình?

1/ Theo thường lệ năm năm một lần, mỗi Giám Mục Giáo Phận phải đệ trình lên Đức Giáo Hoàng bản phúc trình về tình trạng của Giáo Phận đã được uỷ thác cho ngài, theo biểu mẫu và vào thời điểm do Tông Toà ấn định (GL 399 §1) 2/ Giám Mục phải tự mình chu toàn nghĩa vụ nói trên, trừ khi bị ngăn trở chính đáng; trong trường hợp này, ngài phải nhờ Giám Mục phó, nếu có, hoặc Giám Mục phụ tá, hay một tư tế có khả năng xứng hợp thuộc Linh Mục đoàn hiện đang cư ngụ trong Giáo Phận của ngài để thay ngài chu toàn nghĩa vụ đó (GL 400 §2).

Giám Mục Giáo Phận gửi bản phúc trình lên Đức Giáo Hoàng và sẽ gặp Đức Giáo Hoàng trong dịp thăm viếng tại Vatican để trao đổi về tình hình Giáo Phận?

Cuộc thăm viếng Vatican thường lệ 5 năm mang ý nghĩa đặc biệt. Bản phúc trình 5 năm là một phần chuẩn bị chiếu theo qui định Giáo Luật GL 399) đi đôi với cuộc thăm viếng (GL 400). Bản phúc trình là một phương tiện để nối kết hiệp thông giữa Giáo Hội địa phương với Đức Giáo Hoàng (Đấng Nối Kết tại Roma – Romano Pontefice). Các Đức Giám Mục phải gửi bản phúc trình sớm để Đức Giáo Hoàng có thể trao đổi và gặp gỡ với từng Giám Mục, đồng thời các Bộ liên hệ có đầy đủ thông tin để đối thoại xây dựng với các vị chủ chăn địa phận.

Nhìn toàn diện, Đức Giáo Hoàng liên đới với các Giám Mục thế nào?

1/ Dịp các Giám Mục kính viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô nói lên sự hiệp thông chặt chẽ giửa Đức Giáo Hoàng là và các Giám Mục, trách nhiệm liên đới giữa Vị Chủ Chăn hoàn cầu với các Vị Chủ Chăn địa phương. Cũng như do ý định của Thiên Chúa, thánh Phêrô và các Tông Đồ khác đã hình thành một hiệp đoàn thế nào, thì Đức Giáo Hoàng (Đấng Kế Vị Thánh Phêrô) và các Giám Mục (các Đấng Kế Vị các Tông Đồ), cũng liên kết với nhau như vậy (GL 330). 2/ Do nhiệm vụ, Đức Giáo Hoàng Rôma không những có quyền trên Giáo Hội phổ quát, mà còn có thường quyền tối cao trên tất cả các Giáo Hội địa phương và những hợp đoàn của các Giáo Hội ấy, quyền tối cao này đồng thời củng cố và bảo đảm quyền riêng, thông thường và trực tiếp của các Giám Mục trong các Giáo Hội địa phương được trao phó cho các ngài coi sóc (GL 333 §1). 3/ Khi chu toàn nhiệm vụ mục tử tối cao trong Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng luôn luôn hiệp thông với các Giám Mục khác cũng như với Giáo Hội phổ quát; tuy nhiên, ngài có quyền xác định cách thức thi hành nhiệm vụ này, hoặc đơn phương, hoặc với hiệp đoàn, tuỳ theo các nhu cầu của Giáo Hội (GL 333 §2).

Ý nghĩa của cuộc hành hương và viếng thăm mộ là gì?

Chuyến viếng thăm ad limina không thể được hiểu là hành động hành chính pháp lý đơn giản, bao gồm việc thực hiện nghi thức, lễ nghi và pháp lý. Chính Giáo luật quy định chuyến viếng thăm ad limina (GL 400) có hai mục đích thiết yếu được chỉ ra rõ ràng: a) kính viếng mộ của hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô; b) gặp Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, Giám mục Rôma.

Chi tiết chương trình : Hành hương Pháp Ý -Song hành cùng HĐGM VN kính viếng Mộ  Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.

Hành hương và tôn kính mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô bắt đầu từ bao giờ?

Hành hương và tôn kính mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô được thực hiện trong Kitô giáo từ những thể kỷ đầu tiên và vẫn còn bảo tồn ý nghĩa sâu xa của hiệp thông trong Giáo Hội, vì thế tục lệ này được thiết lập dành cho các Giám Mục. ĐGH Zaccaria thiết lập việc các Giám Mục hành hương này vào năm 745 trong Công Đồng Roma. ĐGH Sistô V (1585-1590) trong hiến chế Romanus Pontifex (20.12.1585), ra luật các Giám Mục phải viếng thăm mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô vào Phaolô hoặc do chính mình hoặc do người đại diện, tường trình về hoạt động mục vụ, tài sản tinh thần cũng như vật chất, cho ĐGH cũng như các cơ quan của Giáo Triều Roma. Bộ Truyền Giáo ra chỉ thị ngày 22.6.1622, tất cả các Giám Mục thuộc về Bộ Truyền Giáo phải làm tường trình về địa phận gửi về Bộ Truyền Giáo. Bộ Giáo Luật 1917 qui định về việc thăm viếng Tòa Thánh (visita ad limina) trong các điều 340, 341 và 342 liên quan đến việc tường trình 5 năm, viếng mộ hai thánh Tông Đồ và gặp Đức Giáo Hoàng. ĐGH Phaolô VI, trong sắc lệnh Ad Romanam Ecclesiam (29.6.1975), chỉ thị về việc thăm mộ hai thánh Tông Đồ và tường trình về địa phận theo chu kỳ 5 năm. Từ năm 1983, tục lệ này được thiết lập dành cho các Giám Mục thực hiện mỗi 5 năm theo qui định Giáo Luật điều 399 & 400. Theo thông lệ 5 năm do Tông Tòa qui định, các Giám Mục Giáo Phận phải về Rôma để viếng mộ các thánh Tông đồ Phêrô và Phao lô và phải yết kiến Đức Giáo Hoàng Rôma (GL 400 §1). Hiện nay, những cuộc yết kiến của Đức Giáo Hoàng với các Giám Mục phải chờ đến 7 năm vì Đức Giáo Hoàng có nhiều hoạt động ngoại lệ tại Vatican và trên thế giới.

Tại sao các Giám Mục phải hành hương và tôn kính mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô?

Khi tôn kính mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô cũng như gặp ĐTC là Đấng Kế Vị thánh Phêrô, các Giám mục thực sự diễn tả sự hiệp nhất của Giáo Hội, được Chúa Giêsu xây dựng trên nền tảng các Tông Đồ và thiết lập Phêrô là đầu của họ, cùng với chính Chúa Giêsu như là đá tảng góc tưởng và phúc âm cứu rỗi của ngài cho mọi người. Cuộc gặp gỡ với Đấng Kế Vị Phêrô, người đầu tiên bảo tồn kho tàng chân lý được các Tông Đồ truyền lại, củng cố sự hiệp nhất trong cùng đức tin, đức cậy và đức mến, quảng bá và trân trọng kho tàng bao la của những giá trị tinh thần và luân lý mà toàn thể Giáo Hội, trong sự hiệp thông với Giám Mục Roma, lan rộng trong toàn thế giới.

Như thế, cuộc thăm viếng của các Giám Mục với ĐTC mang ý nghĩa hiệp nhất trong đức tin và cộng tác với nhau trong sứ vụ loan báo Tin Mừng?

Giáo Hội là “dấu hiệu và phương tiện của sự thông hiệp sâu xa với Thiên Chúa và hiệp nhất của nhân loại” (LG 1), vì vậy cần cổ võ và tăng cường sự liên lạc liên tục giữa các Giáo Hội địa phương và Tông Tòa bằng nhưng trao đổi thông tin và chia sẻ đường hướng mục vụ về những vấn nạn, kinh nghiệp, đau khổ, định hướng, dự án về công việc và đời sống. Việc thông tin trong Giáo Hội có hai mặt. Một đàng, có sự qui hướng về trung tâm và về nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất, trong việc dấn thân và trách nhiệm cá nhân của mỗi Giám Mục và với tinh thần tập thể được diễn đạt trong nhóm và trong các hội đồng là nhửng nối kết của sự hiệp nhất và là dụng cụ để phục vụ. Đàng khác, trách nhiệm được trao phó cho cá nhân Phêrô (LG 20) để phục vụ hiệp thông trong Giáo Hội cũng như mở rộng truyền giáo, làm sao cho không có gì cản trở việc cổ vũ và gìn giữ sự hiệp nhất của đức tin và kỷ luật chung cho toàn thể Giáo Hội, và để các Mục Tử trọn vẹn quan tâm đến việc loan truyền Phúc Âm ở khắp mọi nơi.

Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục Giáo Phận đem lại ích lợi cho cả Giáo Hội hoàn vũ và địa phương?

Ai cũng có thể biết rằng người lãnh đạo hoàn cầu không thể chu toàn trách nhiệm nếu không có những người cộng tác. Để chu toàn nhiệm vụ của mình, Giám Mục Roma cũng là Đức Giáo Hoàng cần những thông tin chân thật và giá trị dựa trên những hoàn cảnh cụ thể của các Giáo Hội khác nhau, những vấn nạn cùng với những khởi động, những khó khăn cùng với những giải quyết kèm theo. Ngày nay hơn những thời đại trước, điều này có thể xảy ra nhờ những cách truyền thông bằng thư từ, bằng những phương tiện thông tin công cộng, bằng những liên lạc với các Đại Diện Tông Tòa trong nhiều quốc gia, và ngay cả qua việc gặp gỡ Đức Giáo Hoàng trong những chuyến Tông Du, tuy nhiên sự liên hệ trực tiếp mà từng Giám Mục hoặc Hội Đồng Giám Mục trong các quốc gia không thể thay thế vì họ có thể liên hệ với Đức Thánh Cha theo định kỳ, thông qua qua việc thăm viếng – hành hương, sau một chuẩn bị thích hợp xa và gần cho cuộc gặp gỡ này.

Cuộc gặp gỡ này nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa thánh Phêrô và thánh Phaolô?

Mọi người có thể nhớ đến cuộc thăm viếng của thánh Phaolô với thánh Phêrô trong 15 ngày (x. Gl 1,18) là một cuộc gặp gỡ đem lại sự trợ giúp hỗ tương cho cả hai trong sứ vụ. Tương tự như vậy, cuộc thăm viếng của các Giám Mục, những đại diện và những đặc sứ của Chúa Kitô trong các Giáo Hội địa phương được ủy thác cho họ, cùng với Đấng Kế Vị Phêrô “đại diện Chúa Kitô và đầu hữu hình của toàn thể Giáo Hội” (LG 18), đem lại sự phong phú về kinh nghiệm ngay cả trong sứ vụ cũng như trong việc phục vụ của Phêrô, rọi ánh sáng vào những vấn nạn trầm trọng của Giáo Hội và xã hội, chiếu theo những khác biệt của họ về nơi chốn, thời gian và văn hóa.

Để đem lại kết quả tốt cho cuộc thăm viếng giữa ĐGH và các Đức Giám Mục, có cần thiết chuẩn bị không? Chuẩn bị thế nào?

Cuộc thăm viếng đem lại kết quà nhiều hay ít tùy thuộc vào việc chuẩn bị xa và chuẩn bị gần. Những hoạt động chính của chuẩn bị xa gồm có: chuẩn bị tâm linh (suy tư và cầu nguyện của toàn thể thành phần trong giáo phận), soạn thảo và gửi đi bản phúc trình về giáo phận trong 5 năm (ngắn gọn và rõ ràng, cụ thể, khách quan và thực tế, vấn nạn của giáo hội địa phương, hướng đi của giáo phận, tương quan với các cộng đồng tôn giáo khác cũng như tương quan với chính quyền), liên hệ với các Đại Diện Tòa Thánh tại địa phương về việc thu xếp với Giáo Triều Roma cho chuyến viếng thăm tại Vatican.

Chuẩn bị gần gồm nhửng hoạt động chính yếu nào?

Thông thường, việc chuẩn bi gần gồm việc liên lạc với Bộ Giám Mục để xác định ngày và nhửng chi tiết liên quan đến cuộc thăm viếng. Nước Việt Nam thuộc Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc nên HĐGMVN gửi bản phúc trình và liên hệ trực tiếp với Bộ này. HĐGMVN gồm 33 Giám Mục đã có lịch gặp ĐGH. Hiện nay, Giáo Hội Việt Nam không có Đại Diện Tòa Thánh nên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tự lo liệu, thu xếp chương trình gặp gỡ với các Bộ thuộc Giáo Triều Roma. Đức Cha Tổng Thư Ký của HĐGMVN đã tiến hành tót đẹp việc xin hẹn gặp các cơ quan Tòa Thánh qua những linh mục đang làm việc tại Vatican.

Những sinh hoạt chính yếu của các Giám Mục Việt Nam tại Roma là gì?

Những hoạt động chính của các Giám Mục Việt Nam gồm: 1/ Thánh lễ và kính viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô vào hai ngày khác nhau; 2/ Gặp chung và gặp riêng Đức Giáo Hoàng; 3/ Gặp chung các cơ quan Tòa Thánh như Phủ Quốc Vụ Khanh và Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc. HĐGMVN chia thành 3 nhóm đế thăm các cơ quan Tòa Thánh. Nhóm ĐHY Phêtô Nguyễn Văn Nhơn gồm 11 GM, Nhóm ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc gồm 12 GM, nhóm ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh gồm 10 GM. Các cơ quan sẽ thăm viếng theo nhóm: Phủ Truyền Thông, Bộ Tín Lý, Bộ Phụng Tự, Bộ Đời Sống Thánh Hiến, Bộ Giáo Sĩ, Bộ Giáo Dục, Bộ Phát Triển Toàn Diện Con Người, Bộ Giáo Dân Gia Đình Sự Sống, Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn. Sau cùng, HĐGMVN sẽ họp đúc kết chuyến viếng thăm thay Hội Nghị Thường Niên kỳ I-2018

Các Đức Giám Mục Việt Nam có những sinh hoạt phụ thêm?

Ngoài những sinh hoạt chính, HĐGMVN cón có những sinh hoạt bên lề: 1/Thăm các linh mục tu sĩ đang du học tại Pháp; 2/ Thăm các linh mục tu sĩ đang làm việc cũng như du học tại Italia; 3/ Dâng thánh lễ tại nhà thờ hiệu tòa của ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; 4/ Thăm mộ ĐHY P.X Nguyễn Văn Thuận, Tôi Tớ Đáng Kinh của Chúa; 5/ Tham thảo với các Bộ, Hội Đồng về những vấn đề liên hệ đến từng giáo phận; 6/ Gặp các linh mục tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận đang hiện diện tại Roma trong thời gian này; 7/ Hành hương tại các linh địa Đức Mẹ hoặc các Thánh trong Italia như Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa tại Roma hoặc ĐM Mân Côi tại Pompei, kính viếng sọ thánh tử đạo tiên khởi Anrê Phú Yên tại Trụ Sở Dòng Tên tại Roma, nhà thờ Phép lạ Thánh Thể tại Lanciano, kính viếng mộ thánh Piô dấu thánh tại San Giovanni Rotondo hoặc mộ thánh Phanxicô tại Assisi. Chương trình hành hương Carnival Group sẽ thăm những địa danh trên đây.

Các Đức Giám Mục sẽ ngụ tại cơ sở của Tòa Thánh?

Trong dịp viếng thăm ad limina 2009, có 1 HY và 28 GM thuộc HĐGMVN trọ tại Nhà Linh Mục (Domus Romana Sacerdotalis) gần Đền Thánh Phêrô. Lần thăm viếng năm 2018, có 1 HY 32 và GM sẽ ngụ tại Foyer Phát Diệm trong suốt thời gian tham dự cuộc viếng thăm. Foyer Phát Diệm từ lâu vẫn được coi là một mảnh đất quê hương ở hải ngoại. Mọi người Việt Nam có thể gặp nhau tại đây trong tình đồng hương và đồng đạo. Ngoài những thời biểu làm việc, các Đức Giám Mục có thể thư dãn trong khung cảnh văn hóa, ngôn ngữ và thực phẩm Việt Nam.

Phần 3: Cảm nghiệm cá nhân về chuyến viếng thăm của các Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục.

Carnival Group 


Nếu có nhu cầu chia sẻ bài viết lên mạng xã hội (Facebook, Twitter, website khác…), đề nghị Quý khách dùng đường dẫn gốc trên website. Hoặc trích nguồn : hanhhuong.com.vn hoặc Carnival Group. Carnival Group xin trân trọng cảm ơn.

Chia sẻ