Bài Giảng Thánh Lễ Do ĐTC Phanxico Chủ Tế Tại Bangkok – Thái Lan

788

Bài giảng Thánh Lễ tiếng Việt của ĐTC Phanxico chủ tế tại Bangkok – Thái Lan do Vatican News Tiếng Việt thực hiện. Xin cảm ơn Vatican News Tiếng Việt đã chia sẻ nội dung bài giảng này cho công ty Carnival.